• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Deklaracja dostępności serwisu internetowego UM Siedliszcze Generuj dokument PDF

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Siedliszczu

 

Urząd Miejski w Siedliszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gmina Siedliszcze - strona www.siedliszcze.pl

Data publikacji strony internetowej: 06.11.2013 r.

Data ostatniej aktualizacji: 31.05.2015 r.

Status pod względem zgodności z ustawą. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń opisanych w poniższych punktach.

Strona projektowana i tworzona była przed wejściem w życie przepisów o dostępności.

Na bieżąco staramy się zapewnić dostępność naszej strony i serwisów. Jeżeli znajdziesz błędy – prosimy o kontakt pod adres e-mail: m d u d e k @s i e d l i s z c z e. p l.

Obecnie przygotowujemy się do utworzenia całkowicie nowego portalu uwzględniającego wymogi dostępności. 

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest utrudniona przy użyciu klawiatury, część pól nie posiada wyraźnego podświetlenia obecnie zaznaczonego menu lub treści, zwanego „focus”. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Stosowanie czytników stron

Na dzień sporządzenia oświadczenia strona jest częściowo przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranów.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści w większości ma stosunek jasności tekstu do tła - biale tło, czarny tekst. Ponadto, na stronie można wybrać wariant o zwiększonym kontraście – przyciski umieszczone na samej górze strony.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie urzędu pracownicy starają się pamiętać i o dodawaniu opisów alternatywnych do umieszczanych grafik i zdjęć przedstawiających istotne informacje.

Nie wszystkie pola formularzy są właściwie opisane – na bieżąco pracujemy nad problemem.

Dokumenty

Na stronie Urzędu Miejskiego umieszczamy pliki do pobrania – zarówno wewnętrznie wytworzone przez pracowników jak i przesłane przez zewnętrzne podmioty.. Może zaistnieć sytuacja, w której niektóre pliki nie będą w pełni dostępne poprzez brak właściwych nagłówków bądź opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Powiększanie strony

W naszym serwisie jest możliwość powiększenia i zmniejszenia czcionki. Także przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Dudek, adres poczty elektronicznej:  m d u d e k@s i e d l i s z c z e.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 82 5692202. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne od strony ulicy Szpitalnej oraz dwa wejścia boczne wschodnie od Parkingu głównego i zachodnie od drogi wewnętrznej. Urząd Miejski znajduje się na parterze i I piętrze, na I i II piętrze mieszczą się biura Ośrodka Pomocy Społecznej. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I i II piętrze oraz lokalach Biblioteki Gminnej (parter - wejście od drogi wewnętrznej).

 • Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki, brak jest oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 • Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę
  w wydziałach mieszczących się na I piętrze budynku powinny telefonicznie zgłosić się pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału, który obsłuży daną osobę przed budynkiem.

 • Wejście boczne do biura Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich UM oraz Sali Posiedzeń (parter) posiada pochylnie przy wejściu wschodnim.

 • W budynku nie ma toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

 • Urząd Miejski w Siedliszczu planuje przebudowę budynku – dostosowanie pomieszczeń oraz budowę windy zewnętrznej, która pozwoli osobom
  z niepełnosprawnościami na pełny dostęp do biur Urzędu. W chwili obecnej trwają prace projektowe.

 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 08 grudzień 2023
Imieniny: Maria, Wirginia, Wirgiliusz

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.