• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4

Stypendium artystyczne dla Weroniki Jędruszak
2018-04-13 09:33:53

W poniedziałek 9 kwietnia 2018 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Lubelskiego.

Wśród nagrodzonych w kategorii muzyka po raz kolejny znalazła się utalentowana wokalistka z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza Weronika Jędruszak - uczennica kl. III gimnazjum. Weronika odebrała stypendium z rąk wicemarszałka województwa lubelskiego Krzysztofa Grabczuka, który gratulował stypendystom nieprzeciętnych talentów.

Wicemarszałek życząc sukcesów w podejmowanych działaniach artystycznych podkreślił, że są oni niekwestionowanymi ambasadorami naszego regionu.  Aplikacja o wsparcie finansowe odbywała się w dziedzinie: muzyki, plastyki, fotografii, teatru, filmu, literatury oraz opieki nad zabytkami. Oceny wniosków, zawierających dokumentację osiągnięć kandydatów dokonała Komisja stypendialna, powołana przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Weronika znalazła się wśród finalistów nagród ogólnopolskich. Pozostałe grupy stypendialne to laureaci konkursów wojewódzkich oraz międzynarodowych. Otrzymane stypendium Weronika przeznaczy na dalszy rozwój artystyczny.

 

1

2

3,,Dawid i przyjaciele” w Łęcznej
2018-03-27 10:59:32

W dniu 22 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej, odbyła się piękna uroczystość pt. ,,Dawid i przyjaciele”. Głównym bohaterem tego wydarzenia był pochodzący z Siedliszcza Dawid Macioszek - uczeń III klasy Gimnazjum, prowadzący szeroką działalność artystyczną w Łęcznej oraz grający w zespołach ludowych z terenu gminy Siedliszcze.

W koncercie muzycznym uczestniczyła między innymi delegacja dziecięcego zespołu ludowego Kłosy oraz Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik.

W ramach podziękowań za długoletnie uświetnianie imprez okolicznościowych Dawid został uhonorowany nagrodą Burmistrza Miasta Łęczna.

 

 20180323 181143

 20180323 181240

 20180323 181259

P2100449

P2100439Komunikat Obrony Cywilnej
2018-03-20 00:00:00

 

KOMUNIKAT OBRONY CYWILNEJ

 

Burmistrz Siedliszcza informuje, że w dniu 22 marca (czwartek) 2018 roku o godzinie 12°°, nastąpi sprawdzenie sprawności i stanu techniczengo syreny alarmowej w Siedliszczu, w związku z przeprowadzeniem powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA).

 

Burmistrz Siedliszcza
/-/mgr inż. Hieronim Zonik

 

 Nabór wniosków o dofinansowanie w LGD PROMENADA S 12
2018-03-13 10:27:50

Do 23 marca br. można składać wnioski o dofinansowanie na rozwój i podjęcie działalności gospodarczej. O pomoc mogą ubiegać się mieszkańcy i przedsiębiorcy z obszaru LGD PROMENADA S 12 tj. z gmin: Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny i miasta Rejowiec Fabryczny.

Wysokość dofinansowania wynosi 60 tysięcy w przypadku projektów polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa i do 200 tys. na rozwój istniejących przedsiębiorstw.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest zgodność przedkładanych projektów z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 oraz zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru. Szczegóły dotyczące zasad i warunków ubiegania się o dofinansowanie są dostępne na stronie internetowej www.promenadas12.pl.

Przed złożeniem wniosku można skorzystać z indywidualnych konsultacji i bezpłatnego doradztwa w biurze LGD po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania. Z usług doradczych można skorzystać do dnia 22 marca włącznie.

 

LGD Promenada S12NAGRODA za znalezienie martwego dzika
2018-03-12 12:42:56

Załącznik do uchwały Nr CCLII/4971/2018
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 27 lutego 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU
na zgłoszenie znalezionego martwego dzika – II edycja

§ 1.

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz gminy z terenu województwa lubelskiego wymienione wzałączniku do Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r.
 2. Mając na względzie dyspozycję art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. 142) obligującą organy administracji publicznej do prowadzenia działalności edukacyjnej, promocyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony przyrody oraz uwzględniając fakt, iż martwy dzik jest odpadem w myśl art. 2 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) Organizatorzy ogłaszają niniejszy konkurs w celu propagowania działań idących w kierunku usuwania odpadów ze środowiska naturalnego. Konkurs jest kontynuacją działań rozpoczętych w ubiegłym roku i ma na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się ASF.
 3. Organizatorzy realizując niniejszy konkurs uwzględniają także postanowienia art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.), które obligują gminy do usuwania martwych dzików będących odpadem z terenu swojej właściwości miejscowej.
 4. Konkurs jest organizowany także ze względu na nadzwyczajną sytuację, jaką stanowi narastające zagrożenie epidemiologiczne chorobą ASF (afrykański pomór świń) na terenie województwa lubelskiego.
 5. Organizatorzy uznają, że wsparcie rządowego „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz. U. z 2018 r. poz. 316)jest potrzebne oraz społecznie i gospodarczo uzasadnione.
 6. Organizatorzy oświadczają, iż na tle założeń zawartych w ust. 4 Województwo Lubelskie zawarło z Wojewodą Lubelskim porozumienie w sprawie wsparcia zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa lubelskiego.

§ 2.

Celem konkursu jest:

 1. Wzmocnienie ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.
 2. Aktywizacja społeczności lokalnej do zaangażowania się w zwalczanie choroby ASF.
 3. Aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie usuwania odpadów – martwych dzików – ze środowiska naturalnego.
 4. Rozpowszechnienie wśród społeczności województwa lubelskiego dbałości o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym – art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
 5. Zmniejszenie niekorzystnych skutków rozprzestrzeniania się choroby ASF dla gospodarki województwa lubelskiego, co jest zgodne z celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 roku) – art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z późn. zm.).
 6. Wsparcie rządowego „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

§ 3.

 1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych niebędących myśliwymi oraz pracownikami Służby Leśnej.
 2. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren administracyjny gmin województwa lubelskiego wymienionych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r.

Warunki konkursu:

 1. Uczestnik biorący udział w konkursie zgłasza odnalezienie tuszy padłego dzika (innego niż dzik zabity w wypadku komunikacyjnym) do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, który po potwierdzeniu tego faktu dokonuje pisemnego poświadczenia na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnik biorący udział w konkursie składa do właściwego urzędu gminy wniosek o wypłatę nagrody na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z poświadczeniem zgłoszenia otrzymanego od Powiatowego Lekarza Weterynarii, o jakim mowa w ust. 1.
 3. Do wniosku, o jakim mowa w ust. 2, należy załączyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. Nagrody niewypłacone do czasu podpisania przez Wojewodę Lubelskiego porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 6, będą wypłacone w ciągu 30 dni od dnia podpisania porozumienia z gminami.
 5. Zakończenie konkursu wyznacza się na dzień 29 czerwca 2018 r. Przez zakończenie konkursu rozumie się datę zgłoszenia znalezienia padłego dzika do urzędu gminy. Za dziki zgłoszone po tym terminie nagroda nie będzie wypłacona.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Nagroda:

 1. Za udział w konkursie Organizatorzy przewidzieli nagrodę pieniężną w wysokości 200,00 zł netto za jedno zgłoszenie odnalezionego martwego dzika.
 2. Wypłata nagrody dokonana zostanie w terminie 14 dni od dnia przekazania Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie przez właściwy urząd gminy wniosku, o jakim mowa § 4 ust. 2.
 3. Nagroda zostanie wypłacona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie na podstawie złożonego i przekazanego przez gminę wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2.
 4. Rozliczenie podatku zryczałtowanego z właściwym urzędem skarbowym w wysokości 10% wypłaconej nagrody spoczywa na Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

§ 6.

Postanowienia końcowe:

 1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, posiadających zdolność do czynności prawnych.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
 4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).
 5. Organizatorzy uznają, iż przystąpienie do konkursu, o jakim mowa w ust. 4 i 3 następuje z chwilą złożenia wniosku, o jakim mowa w § 4 ust. 2.

 

Do pobrania:

 1. Wniosek zgłoszenia znalezionych zwłok dzika (Załącznik 1)

 2. Oświadczenie (Załącznik 2)

 

ULOTKA DZIKI1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Siedliszcza
2018-03-07 00:00:00

Zawody odbyły się w dniu 03.03.2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Siedliszczu. Celem imprezy była popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży i osób starszych., a także wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników z gminy Siedliszcze w poszczególnych kategoriach wiekowych. W zawodach udział wzięło 62 zawodników i zawodniczek. Rozegrano 108 meczy, po których wyłoniono najlepsze zawodniczki i najlepszych zawodników zawodów w dwóch kategoriach – seniorów i młodzieży. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymali puchary i dyplomy ufundowane przez Hieronima Zonika Burmistrza Siedliszcza.

KOLEJNOŚĆ ZAJĘTYCH MIEJSC

SENIORZY – KOBIETY:

 1. Ewelina Bisko-Rajca (Mogilnica)
 2. Aleksandra Wójtowicz (Siedliszcze)
 3. Anna Karwat (Marynin)
 4. Iwona Pavlik (Kamionka)
 5. Katarzyna Mroczek Sadowska (Kamionka)

SENIORZY – MĘŻCZYŻNI:

 1. Kiedrzynek Krzysztof (Dobromyśl)
 2. Żukowski Paweł (Dobromyśl)
 3. Osoba Adrian (Janowica)
 4. Konrad Langiewicz (Janowica)
 5. Żukowski Maciej (Siedliszcze)                           

MŁODZIEŻ - DZIEWCZĘTA:

 1. Wasiuta Marcela (LO Siedliszcze)
 2. Andruszak Emilia (LO Siedliszcze)
 3. Śmigielska Paulina (ZSEiM Chełm)
 4. Przybylska Julia (Gimnazjum Siedliszcze)
 5. Pawlak Daria (LO Siedliszcze)

MŁODZIEŻ - CHŁOPCY:

 1. Osoba Adrian (LO Siedliszcze)
 2. Kupracz Patryk (LO Siedliszcze)
 3. Śmigielski Mateusz (Gimnazjum Siedliszcze)
 4. Koczan Paweł (Rzemieślnicza Szkoła Branżowa w Siedliszczu)
 5. Abu Ibrahim Rami (LO Siedliszcze)

 

IMG 3459

IMG 3669Zaproszenie na DZIEŃ KOBIET
2018-03-05 08:06:16

ZAPROSZENIE 2018Samorządowiec i Super Sołtys 2018
2018-02-23 10:59:06

Na gali Plebiscytu Super Sołtys 2017 powiatu chełmskiego, uhonorowali zostali Samorządowcy oraz Sołtysi z terenu Gminy Siedliszcze, którzy zdobyli największą ilość głosów od czytelników „Super Tygodnia Chełmskiego.

Tytuł Samorządowca Roku 2017 wygrał Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik.

Uhonorowano również aż 21 sołtysów z powiatu chełmskiego, którzy cieszą się największą popularnością w swoim środowisku i otrzymali największą liczbę głosów. - Ten wynik i nagrody to wyraz uznania dla ich codziennej pracy na rzecz mieszkańców. Pracy często niedocenianej. A to sołtysi bardzo często są inicjatorami wielu działań w swoich wsiach i to oni pobudzają mieszkańców do różnych form aktywności - powiedziała Wanda Jaroszczuk, redaktor naczelna Super Tygodnia Chełmskiego.

Trzecie miejsce w powiecie wywalczył Jan Wielgus z miejscowości Kulik – Kolonia. W gminie Siedliszcze właśnie on otrzymał tytuł SUPER Sołtys 2017.

Pozostali laureaci:
9 miejsce w powiecie - Piotr Przebiorowski z Siedliszcza - 2 m. w gm. Siedliszcze

15 miejsce w powiecie - Sławomir Muszyński z Kulika - 3 m. w gm. Siedliszcze

 

Źródło: http://www.supertydzien.pl

 

 Zapraszamy do fotogalerii << tutaj

 

 

 

 

1Turniej Tenisa Stołowego
2018-02-19 12:30:49

image name1

 

 

 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR BURMISTRZA SIEDLISZCZA

1. Cel zawodów

 • popularyzacja tenisa stołowego
 • integracja młodzieży i dorosłych
 • podnoszenie sprawności fizycznej
 • zawieranie nowych znajomości i przyjaźni wśród startujących

2. Organizator

 • Urząd Miejski w Siedliszczu
 • Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Siedliszczu
 • Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu

3. Termin i miejsce

Turniej odbędzie się dnia 3 marca 2018 roku (sobota) w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu ul. Szkolna 64:

 • Turniej młodzieży – godz. 1100
 • Turniej seniorów – godz. 1400

4. Uczestnictwo

W turnieju mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy, którzy są mieszkańcami Gminy Siedliszcze i posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Turniej młodzieży - w zawodach biorą udział zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2004-1998. Obowiązuje strój sportowy i przepisy PZTS. Turniej seniorów - w zawodach biorą udział zawodniczki i zawodnicy urodzeni w roku 1997 i starsi. Obowiązuje strój sportowy i przepisy PZTS.

5. System rozgrywek

W kategorii dziewcząt i chłopców odbędą się turnieje indywidualne w systemie pucharowym (2 sety wygrane) do dwóch przegranych, z prawej strony I-II miejsce, z lewej III i dalsze.

6. Koszty uczestnictwa

 • zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt
 • organizatorzy zapewniają gorący poczęstunek i napoje chłodzące

7. Nagrody

 • młodzież - miejsca I- V puchary i dyplomy w kategorii dziewcząt i chłopców
 • dorośli - miejsca I- V puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe w kategorii kobiet i mężczyzn

8. Zgłoszenia

Potwierdzenie uczestnictwa należy zgłaszać pisemnie lub telefonicznie do dnia 26 lutego 2018 r. pod adres: Urząd Miejski w Siedliszczu, pokój nr 11 lub telefonicznie pod nr 608 044 615

9. Dodatkowe informacje

 • więcej informacji na temat turnieju można uzyskać na pod nr tel. 608 044 615
 • o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

 Zebranie sprawozdawcze OSP za 2017 rok
2018-02-19 11:23:41

Dnia 17 lutego 2018 roku w Domu Kultury w Siedliszczu odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2017 rok jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Siedliszcze należącej do KSRG.

W zebraniu uczestniczyli: st. kpt. Stanisław Kołtun z KM PSP w Chełmie, Wice starosta powiatu Tomasz Szczepaniak, Prezes ZOSP RP Andrzej Gruszka, Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Prażnowski , radni z gminy Siedliszcze.

Podczas zebrania podsumowano działalność jednostki za 2017 rok.
Jednostka brała udział w 59 zdarzeniach w tym 4 wyjazdy do sąsiednich gmin. Odnotowano mniej wyjazdów do miejscowych zagrożeń, natomiast wzrost wyjazdów do wypadków na drodze krajowej.

Przedstawiciel KM PSP w Chełmie omówił gotowość operacyjną jednostki OSP Siedliszcze należącą do KSRG oraz zakres prowadzenia działań wspólnie z KM PSP w Chełmie.

Zapraszamy do galerii z wydarzenia << tutaj

 

 

IMG 4610SZKOLENIA ROLNIKÓW
2018-02-14 06:57:55

13 lutego 2018 roku o godzinie 1000 w Domu Kultury w Siedliszczu odbyło się szkolenie dla rolników i mieszkańców gminy Siedliszcze zorganizowane wspólnie z przedstawicielami Placówki Terenowej KRUS w Chełmie, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmie oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie.

Tematy szkolenia:

„W gospodarstwie rolnym pracujemy bezpiecznie”

„Zasady przyznawania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego w 2018 roku
oraz wybranych działań PROW 2014-2020, w tym e-wniosek”.

Na spotkaniu Pani Agnieszka Błaszczuk-Mech reprezentująca KRUS w Chełmie, omówiła zagrożenia wypadkowe podczas pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk pozwalających zapobiec upadkom, przedstawiła zalecenia wobec bezpiecznej pracy z wykorzystaniem maszyn i urządzeń rolniczych oraz przy obsłudze zwierząt. Omówione zostały także informacje związane z działalnością prewencyjną KRUS i postępowaniem powypadkowym. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o zasadach niezwłocznego zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej do KRUS oraz korzystania z rehabilitacji leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników.

Placówka Terenowa KRUS w Chełmie informuje, iż w 2018 r. posiada jeszcze wolne miejsca w następujących Ośrodkach Rehabilitacji:

 • Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju (od 27.03 do 16.04.2018 r.)
 • Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju (od marca do maja 2018 r.)
 • Centrum Rehabilitacji Rolników w Kołobrzegu (od 28.03 do 17.04.2018 r.)
 • Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu (od 27.03 do 16.04.2018 r.)
 • Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu k/Kalisza (od marca do maja 2018 r.)
 • Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie (od marca do czerwca 2018 r.)

Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje również w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Turnusy rehabilitacyjne dla rolnika są bezpłatne i trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl).

W drugiej części spotkania Pani Joanna Mazurek reprezentująca Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie oraz Pani Anna Szustak z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmie omówiły zasady przyznawania płatności na 2018 r. za pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja, która dostępna będzie od 15 marca 2018r. daje możliwość deklarowania poszczególnych upraw, pomocne wskazówki, minimum formalności oraz szanse na wcześniejszą wypłatę płatności.

Wskazane jest, aby rolnicy posiadali login dostępu do aplikacji eWniosekPlus przed terminem rozpoczęcia składania wniosków. Do założenia konta wystarczy podać trzy dane weryfikacyjne:

 • numer identyfikacyjny (numer gospodarstwa);
 • kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, a w przypadku braku otrzymania przelewu do ARiMR w roku 2017 należy wprowadzić 0);
 • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Mieszkańcy gminy Siedliszcze będą mogli jeszcze skorzystać ze szkolenia dot. zasad przyznawania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego w 2018 roku oraz wybranych działań PROW 2014-2020, w tym e-wniosek w następujących terminach:

 • 27 lutego 2018 r. godz. 10.00 – świetlica w Anusinie
 • 06 marca 2018 r. godz. 10.00 – świetlica w Kuliku
 • 15 marca 2018 r. godz. 10.00 – Dom Kultury w Siedliszczu
 • 21 marca 2018 r. godz. 10.00 – była szkoła w Mogilnicy
 • 22 marca 2018 r. godz. 11.00 – była szkoła w Bezku

 

12

34

56

78Program „Czyste Powietrze”
2018-02-02 12:43:34

W związku z podjętymi w kraju działaniami mającymi na celu poprawę jakości powietrza w tym realizowanymi w ramach przyjętych przez Radę Ministrów rekomendacjami Komitetu Rady Ministrów pod nazwą Program „Czyste powietrze” zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi w/w programu, które można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl zakładka Pomoc społeczna > ”Program Czyste Powietrze”- przydatne linki oraz w Rejestrze Pomocy Społecznej w zakładce Informacje > Aktualności, a także ze strony internetowej (www.lublin.uw.gov.pl) Wydziału Polityki Społecznej w zakładce Aktualności.EkoDom - dofinasowania kolektorów i fotowoltaiki
2018-02-02 10:02:36

DOFINANSOWANIA

DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza kolejny nabór wniosków pod dotację w ramach projektu EKODOM.

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Wysokość dotacji wynosi 25% kosztów kwalifikowanych. Warunkiem skorzystania z dotacji jest kredyt. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 4,0% w skali roku.

ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Wysokość dotacji wynosi 25% kosztów kwalifikowanych. Warunkiem skorzystania z dotacji jest kredyt. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 4,0% w skali roku.

 

 

EkoDomPrzedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
2018-02-02 09:00:24

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.

JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

Więcej o JPK – TUTAJ.

Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni bezpłatnie założyć Profil Zaufany. To proste! Załóż Profil Zaufany już dziś!

Jeżeli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przygotowani do wysyłki pierwszego JPK_VAT. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego i bezpiecznego wysłania pliku JPK_VAT.

Jak to zrobić?

Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby: Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo.

Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy - w tym przedsiębiorca - kto zdecyduje się na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

 1. Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej.
 2. Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia Profilu Zaufanego.

Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym

 1. Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.
 2. Wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym.
 3. Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego
 4. Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. Na stronie www.pz.gov sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy Punkt Potwierdzający.

W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.

Pełna lista punktów potwierdzających - TUTAJ.

Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany? Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:

 • Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US
 • Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
 • Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
 • Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym
 • Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
 • Dziesiątki innych spraw.

 

Dlatego: przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Więcej informacji na stronie www.pz.gov.pl

Z poważaniem
Wydział Komunikacji
Ministerstwa Cyfryzacji

 

eGO

 !!! Zbieramy nakrętki dla Alanka !!!
2018-02-02 08:51:26

alan nakretki

 

Nakrętki mozna przynosić do Urzędu Miejskiego w Siedliszczu

piętro IPOMÓŻ !!! Alanowi Maksymiukowi
2018-01-18 08:20:12

PARA NAUCZYCIELI SZUKA I PROSI O POMOC DLA CHOREGO BRATANKA!

Ewelina i Damian Osoba, nauczyciele z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu PROSZĄ O POMOC dla chorego bratanka i chrześniaka.

Alanek ma 19 miesięcy, jest bardzo pogodnym i radosnym chłopczykiem. Niestety zaraz po urodzeniu stwierdzono, że jego mały organizm produkuje zbyt małą ilość melaniny, by jego zakończenia nerwowe były zdrowe, a mięśnie rozrastały się. Chłopczyk ma niedowład kończyn dolnych oraz obniżone napięcie mięśniowe w całym ciele. Po długich, bolesnych i specjalistycznych badaniach rozpoznano u niego Chorobę Krabbego, zanik nerwu wzrokowego i słuchowego, a na niektóre z wyników badań Alanek wciąż czeka. Chłopiec codziennie bardzo ciężko pracuje, jeżdżąc z mamą na rehabilitację, dzięki czemu umie siadać, potrafi pełzać, lecz ma jeszcze problem z utrzymaniem równowagi. Korzysta także z pomocy psychologa, neurologopedy i wielu innych specjalistów.

Na całe leczenie, dzięki któremu Alan będzie mógł w miarę możliwości rozwijać się - na codzienną rehabilitację, wizyty u lekarzy i specjalistyczny sprzęt medyczny - potrzebne jest mnóstwo pieniędzy. Dla jego rodziców jest to kwota zbyt duża i nieosiągalna…

W Zespole Szkół w Siedliszczu zorganizowana jest akcja zbierania plastikowych nakrętek z butelek. Przy każdym koszu na śmieci stoją kolorowe pudełka, do których należy wrzucać nakrętki. Każda nakrętka zbliża rodziców chłopca do postawienia go na nogi.

20 stycznia 2018 r., podczas zabawy choinkowej odbędzie się kiermasz ciast i loteria fantowa, a cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc chłopcu.

Alanek z rodzicami bardzo prosi o Państwa pomoc! 

 

POMÓC ALANKOWI MOŻNA DOKONUJĄC WPŁATY NA KONTO:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”
Bank BZ WBK 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: “1170 pomoc dla Alana Maksymiuk”

wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Alan:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”
PL31109028350000000121731374
swift code: WBKPPLPP
Bank Zachodni WBK
Title: “1170 Help for Alan Maksymiuk”

Aby przekazać 1% podatku dla Alanka:
należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243 oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%’ wpisać: “1170 pomoc dla Alana Maksymiuk”

 

3

1IX TURNIEJ HALOWY SOŁECTW
2018-01-12 11:39:35


SPOTKANIA Z PROMENADĄ
2018-01-12 10:48:34

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2018) i rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 2/2018) zapraszamy wnioskodawców na spotkania informacyjno konsultacyjne z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD PROMENADA S12. Podczas spotkań zostanie omówiony między innymi sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznes planu.

Spotkania będą realizowane w każdej gminie objętej działalnością LGD. Na terenie Gminy Siedliszcze odbędzie się w dniu 25 stycznia, godzina 12.00, Dom Kultury w Siedliszczu (ul. A. Bałasza 10)

!!! ZAPRASZAMY !!!

 

LGD Promenada S12

 

 Łukasz Dudek w Siedliszczu
2018-01-11 12:15:32

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu pojawił się Łukasz Dudek wraz z najbliższymi.

Łukasz jest mieszkańcem naszej gminy i potrzebuje przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego.

Spotkanie miało formę podziękowania za aktywne włączenie się w akcję rejestracji dawców szpiku dla niego i innych chorych. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik, Krzysztof Wojewódzki przewodniczący Rady Gminy Wierzbica i jednocześnie pracodawca Łukasza, Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu Aneta Dudek oraz Sekretarz Gminy - Jolanta Szawrońska.

Łukasz w chwili obecnej przebywa na przepustce i niebawem wraca do szpitala w Lublinie aby kontynuować leczenie, jest nastawiony pozytywnie i z wielką ufnością patrzy w przyszłość.

Czekamy z wielką nadzieją na kolejną akcję rejestracji dawców, która będzie przeprowadzona w najbliższą sobotę oraz niedzielę w Chełmie. Łukasz usłyszał wiele ciepłych słów, został obdarowany przez Burmistrza drobnymi pamiątkami tj. Atlasem Ilustrowanym Historii Polski oraz wszystkimi wydaniami książek o historii Siedliszcza. Otrzymał też pamiątkową koszulkę z logo Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Życzymy Łukaszowi z całego serca, aby odnalazł swojego bliźniaka genetycznego i szybkiego powrotu do zdrowia.

Siedliszcze, 2018-01-11

 

IMG 3336IMG 3337IMG 3339IMG 3341IMG 3343IMG 3355Podziękowania za akcję DKMS
2018-01-09 06:44:11

W imieniu Burmistrza Siedliszcza składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli udział w niedzielnej akcji DKMS: dawcom, wolontariuszom, pracownikom instytucji, darczyńcom, członkom OSP, Kołom Gospodyń: Anusin, Chojno Nowe, Kulik, Mogilnica, Marynin, Majdan Zahorodyński, Siedliszcze za przygotowanie słodkich poczęstunków oraz Panu Markowi Krupińskiemu prowadzącemu Sklep Spożywczo-Przemysłowy.

Zgodnie z hasłem akcji "Pomożesz? Bo możesz. Masz to w genach" udowodnili, jak wielkie mają serca i ludzką wrażliwość. WIELKIE PODZIĘKOWANIA dla Wszystkich!

 

 

 dkms 780x390

 Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 29 czerwiec 2022
Imieniny: Benita, Piotr, Paweł

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.